Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 722
จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง
Advanced Food Microbiology
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เทคนิคการวิเคราะห์จุลินทรีย์แบบรวดเร็วและอัตโนมัติ      วิธีนับจำนวนและจำแนกจุลินทรีย์ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้สารพิษจากแบคทีเรียเพื่อการวิเคราะห์จุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์แบบรวดเร็วในอาหารที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและปลา การวิเคราะห์จุลินทรีย์แบบรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ธัญพืช และการตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารแบบรวดเร็ว และบทบาทของการตรวจสอบจุลินทรีย์ในการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตของอาหาร
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. วิเชียร วรพุทธพร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940