Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 743
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัยผู้บริโภค
Food Product Development and Consumer Research
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิจัยผู้บริโภค กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ และความสำคัญของการผสมผสานของระบบ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหาร การศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคในกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การกำหนดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ยุทธวิธีการใช้กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในการสร้างความคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลือกความคิด และการพัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์ การประเมินความต้องการและความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยกลุ่ม   ตัวอย่างของผู้บริโภคและการทดสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายโดยผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
Concept  of  product development and consumer research. Systematic product development process and importance of integration.  Food product innovation.  Studies of consumer needs in  the  process  of  product  development.  Identifying the target consumers.  Strategies of using consumer panels and focus groups in product idea generation, product idea  selection  and  product concept development. Consumer surveys for measuring consumers needs  and product perceptions.  Prototype product development. Prototype product testing with consumer panels.  Final product testing with target consumers. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940