Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 752
วิธีการวิเคราะห์อาหารโดยใช้อุปกรณ์
Instrumental Method of Food Analysis
4 (3-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎี  และเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้แพร่หลายในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการอาหาร   วิธีทาง     สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี  อิเล็กโทรโฟริซิส  การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของอาหาร (เนื้อสัมผัสและการวิเคราะห์เชิงความร้อน)  และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Theories and techniques of instrumental method of analysis widely used in food  research and industry.  Spectroscopy, chromatography,  electrophoresis, scaning electron microscope, analysis of physical property of foods (food color, texture and thermal analysis) and scanning electro microscope.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940