Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
715 750
การจัดการสุขภาพฝูงโคนม
Dairy Cattle Herd Health Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การจัดการระดับฝูงในโคนม ด้านสุขภาพ โรงเรือน โภชนาการ และการสืบพันธุ์  การเก็บข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และการผลิต
Dairy cattle management of health, housing, nutrition, and reproduction,  data collection for application of computer to increase reproductive performance and production.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ
รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนม 6 0
    1.1 การพิจารณาข้อมูล 0 0
    1.2 การพิจารณาลักษณะของโคนม 0 0
    2. การจัดการพ่อพันธุ์โคนม 10 0
    2.1 การจัดการทั่วไป 0 0
    - ด้านโรงเรือน 0 0
    - ด้านโภชนาการ 0 0
    - ด้านสุขภาพ 0 0
    2.2 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ 0 0
    - การนำเข้าพ่อโคทดแทน 0 0
    - การฝึกพ่อโคในระยะแรก 0 0
    - การเตรียมพ่อโคก่อนผสมพันธุ์ 0 0
    - อัตราส่วนของพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์และความถี่ในการใช้งาน 0 0
    - การวัดประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ระหว่างการผสมพันธุ์ 0 0
    - การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการผสมพันธุ์พ่อโค 0 0
    3. การคัดเลือกและการจัดการโคสาวและแม่โค 12 0
    3.1 หลักในการคัดเลือกโคสาวทดแทน 0 0
    3.2 การจัดการโคสาวและแม่โค 0 0
    - ด้านโรงเรือน 0 0
    - ด้านโภชนาการ 0 0
    - การจัดการด้านการสืบพันธุ์ 0 0
    - การจัดการด้านสุขภาพ 0 0
    4. การจัดการโคอุ้มท้องและโครอคลอด 8 0
    4.1 ด้านโรงเรือน 0 0
    4.2 ด้านโภชนาการ 0 0
    5. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940