Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
715 751
การจัดการสุขภาพฝูงสุกร
Swine Herd Health Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การจัดการสุกรในระดับฝูง ด้านสุขภาพ โภชนาการ โรงเรือน และการสืบพันธุ์  การเก็บข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และการผลิต
Swine management of health, nutrition, housing, and reproduction, data collection and application of computer to increase reproductive performance and  production.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การคัดเลือกพ่อพันธุ์สุกร 6 0
    1.1 การพิจารณาข้อมูล 0 0
    1.2 การพิจารณาลักษณะของสุกร 0 0
    2. การจัดการพ่อพันธุ์สุกร 10 0
    2.1 การจัดการทั่วไป 0 0
    - ด้านโรงเรือน 0 0
    - ด้านโภชนาการ 0 0
    - ด้านสุขภาพ 0 0
    2.2 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ 0 0
    - การนำเข้าพ่อพันธุ์สุกรทดแทน 0 0
    - การฝึกพ่อพันธุ์สุกรในระยะแรก 0 0
    - การเตรียมพ่อพันธุ์สุกรก่อนผสมพันธุ์ 0 0
    - อัตราส่วนพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์และความถี่ในการใช้งาน 0 0
    - การวัดประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ระหว่างการผสมพันธุ์ 0 0
    -- การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการผสมพันธ์พ่อพันธุ์ 0 0
    3. การคัดเลือกและการจัดการสุกรสาวและแม่สุกร 12 0
    3.1 หลักในการคัดเลือกสุกรสาวทดแทน 0 0
    3.2 การจัดการสุกรสาวและแม่สุกร 0 0
    - การจัดการด้านโรงเรือน 0 0
    - การจัดการด้านโภชนาการ 0 0
    - การจัดการด้านการสืบพันธุ์ 0 0
    - การจัดการด้านสุขภาพ 0 0
    4. การจัดการสุกรอุ้มท้องและสุกรรอคลอด 8 0
    4.1 การจัดการด้านโรงเรือน 0 0
    4.2 การจัดการด้านโภชนาการ 0 0
    5. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940