Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
716 891
สัมมนาทางสัตวแพทย์สาธารณสุข
Seminar in Veterinary Public Health
1 (1-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานทางวิทยาศาสตร์จากทางสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุขและการนำเสนอผลงาน
Analysis and synthesis of scientific reports from veterinary public health literature. The presentation of the study. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 710 701 หรือเรียนควบคู่กันไป
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 1 0
    - วัตถุประสงค์ของวิชา 0 0
    2. การค้นคว้าข้อมูล 3 0
    - การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ 0 0
    5. การนำเสนอ 3 0
    3. การกำหนดชื่อเรื่องหรือเค้าโครงเรื่อง 3 0
    4. การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 0
    - คำนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป บทคัดย่อ เอกสารอ้างอิง 0 0
 
รวม
15 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940