Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
717 728
การจัดการสุขภาพม้าในฟาร์มเพาะเลี้ยง
Equine Stud Farm Health Management
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                           การเรียนการสอนและสัมมนาเน้นเกี่ยวกับการจัดการในฟาร์มเพาะเลี้ยงม้าพื้นฐาน การจัดการด้านระบบสืบพันธุ์ในพ่อม้าและแม่ม้า โรคและปัญหาที่มักพบในพ่อม้า โรคในแม่ม้าและโรคในลูกม้า เวชศาสตร์การป้องกันโรคของม้าในฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกม้า การเก็บข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มและการผลิต

                      

   Instruction and seminars concentrating on basic stud farm management, reproductive management for the mares and the stallions, diseases and problems in stallions, mares and neonatal foals, and preventive medicine. Data collection and application of computer to increase efficacy of farm management and production.  
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา
ผศ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม
ผศ. สุชาติ วัฒนชัย
ผศ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การจัดการฟาร์มพื้นฐานในฟาร์มเพาะเลี้ยงม้า 0 0
    1.1 โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 1 3
    1.2 โภชนศาสตร์สำหรับม้า 6 3
    1.3 การดูแลสุขภาพม้าเบื้องต้น 3 3
    2. การจัดการสุขภาพพ่อม้า 2 3
    3. การจัดการสุขภาพแม่ม้า 2 6
    4. การจัดการด้านการผสมพันธุ์ม้า 2 6
    5. การจัดการแม่ม้าตั้งท้อง 2 6
    6. การจัดการแม่ม้าคลอด 3 6
    7. การจัดการลูกม้าหลังคลอด 3 6
    8. โรคที่สำคัญในพ่อม้า แม่ม้าและลูกม้า 5 0
    9. เวชศาสตร์การป้องกันโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยง 3 3
 
รวม
32 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940