Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
754 711
การจัดการการออกกำลังการและการกีฬา
Exercise and Sport Management
3 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

แนวคิด ทฤษฎี  การจัดการ  กระบวนการ  และยทุธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา  การดำเนินการจัดการและการประเมินผลโครงการ  การวิเคราะห์ประเด็นและปัญกาด้านการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬา

Principle, concepts, theories, management, process and strategies of exercise and sports promotin and development, project operation, management and evaluation. analysis of issues and problems in exercise and sports promotion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940