Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
754 712
โภชนาการเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา
Nutrition for Exercise and Sport
3 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ระบบพลังงานของร่างกาย  บทบาทของคาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  และโปรตีนกับการออกกำลังกาย  วิตามินและเกลือแร่เพื่อสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดของนักกีฬา  บทบาทของน้ำ  ของเหลว  และสารอิเล็กโทรไลต์ในการออกกำลังกายต่อการทำหน้าที่ของภูมิคุ้มกัน  ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหารของนักกีฬา  แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับนักกีฬา  ปัญหาโภชนาการของนักกีฬา

Body energy systems, roles of carbohydrate, fat and protein in exercise, vitamins and minerals for optimal performance of athletes, roles of water, fluid and electrolytes in exercise, dietary supplements and ergogenic aids, effects of nutrition and exercise on immune function, factors affection nutritional needs of athletes, dietary guideines for athletes, nutrition problems of athletes.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940