Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 100
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to Law
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสำคัญในการกระทำผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย
The study of the concepts, types, and scope of law. The course covers the general principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the person.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น วิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 8 0
    2. ประเภท แหล่งที่มา และศักดิ์ของกฎหมาย 2 0
    3. การใช้ การตีความ และยกเลิกกฎหมาย 3 0
    4. กระบวนการยุติธรรมในประเทศ 3 0
    5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 15 0
    6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 2 0
    7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 10 0
    8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 2 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940