Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 110
หลักกฎหมายเอกชน
Principles of Private Law
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
         ความหมาย  ความเป็นมา  และประเภทของกฎหมาย  การตรากฎหมาย  ศักดิ์ของกฎหมาย  การยกเลิกกฎหมาย  กฎหมายกับสังคม   การตีความกฎหมาย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลักทั่วไป บรรพ 1
        Meaning; sources and categories of law; law-making process; hierarchy of law; abrogation of law; law and society; legal interpretation; declaration of intention; civil and commercial law (general principles) Book 1
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.หลักทั่วไป และหลักกฎหมายโรมันที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกชน 6 0
    2.การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย 4 0
    3.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลักทั่วไป บรรพ 1 1 0
    4.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 6 0
    5.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล 6 0
    6.ความสามารถของบุคคล 9 0
    7.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์ 6 0
    8.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะระยะเวลา 3 0
    9.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะอายุความ 3 0
 
รวม
44 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940