Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 120
หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
          ที่มา และปรัชญาของกฎหมายมหาชน  ลักษณะทั่วไปและประเภท   ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองของรัฐ อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ  การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยอำนาจดุลยพินิจและอำนาจผูกพัน  นิติกรรมทางปกครอง  การใช้อำนาจของศาลปกครอง

      

         

          Sources and philosophy of public law; characteristics and types of public law; theories on administrative structuring; power and significant theories pertaining to the exercise of power;  separation of power; discretionary power and mandatory power; administrative act; exercise of power by administrative court
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ที่มา และปรัชญาของกฎหมายมหาชน 3 0
    2.ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน 9 0
    3.ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองของรัฐ 6 0
    4.อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน 15 0
    5.การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจ 9 0
    6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940