Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 340
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection Law
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ฉลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวข้อง
The concepts and principles of consumer protection;consumer protection abroad; the committee of consumer protection; consumer protection; laws on quality, price, label, packaging, and advertisement; unfair terms of contract under consumer protection law and other relevant laws
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ วิชาเลือกของวิชาเอก สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อาจารย์กิตติบดี ใยพูล และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดและหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3 0
    การคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ 3 0
    คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 6 0
    การคุ้มครองผู้บริโภค 6 0
    กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ฉลาก การบรรจุหีบห่อ การโฆษณา 6 0
    รูปแบบสัญญามาตรฐาน 3 0
    ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940