Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 434
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
         แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ พื้นดิน โรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

      

 

        

          Concepts and legal theories  concerning the preservation of natural resources and environment; legal measures to control pollution of air, water, land, industrial factory; study of related laws

 

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย 3 0
    2.หลักการสากลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 0
    3.ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ พื้นดินในประเทศไทย 3 0
    4.มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ พื้นดิน 6 0
    5.โรงงานอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 12 0
    6.มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม 6 0
    7.กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ 6 0
    8.แนวทางจัดตั้งประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940