Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 444
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
          แนวความคิด และความเป็นมาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  หลักทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  งานอันมีลิขสิทธิ์และการคุ้มครองลิขสิทธิ์  การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้น  หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร  การได้มาซึ่งสิทธิบัตร  การละเมิดสิทธิบัตรและข้อยกเว้น  เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายร่วม  สิทธิทางปัญญาอื่น

 

       

           Concepts and historical background of intellectual property protection; international laws on intellectual property protection; types of intellectual property; general principles of copyright ; copyright works and copyright protection; copyright infringement and exceptions; general principles of patents; acquisition of patent; patent infringement and exceptions; trademarks; collective marks; other intellectual properties
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวความคิด และความเป็นมาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 3 0
    2.การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากล 12 0
    3.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 12 0
    4.พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 9 0
    5.พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940