Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 480
กรณีศึกษากฎหมายกับการพัฒนา
Case Study on Law and Development
2 (1-2-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
         วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

         

 

        

         Analysis of legal problems for the development of society, economy, environment and culture

 

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม 4 8
    2.วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 8
    3.วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 8
    4.วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม 3 6
 
รวม
15 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940