Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 490
สหกิจศึกษาทางวิชาชีพกฎหมาย
Legal Professional Co-operative Education
9 (0-48-9)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    9 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 48 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 9 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
         ปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติศาสตร์  มุ่งเน้นทางวิชาชีพกฎหมายในองค์กรของรัฐหรือภาคเอกชน  โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

      

 

      

          Full-time law-related internship emphasizing on legal professional in government or private sectors approved by the department for one semester

 

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    2. เขียนโครงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกฎหมาย 6 0
    1. ศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงาน 6 0
    3. การปฏิบัติงานในหน่วยงาน (ตามโครงการที่เสนอ) 693 0
    4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 12 0
    5. นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 3 0
 
รวม
720 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940