Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
801 107
การออกแบบขั้นพื้นฐาน
Basic Design
3 (1-4-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 4 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
         การจัดองค์ประกอบศิลปะ  โดยการใช้จุด  เส้น  เงา  ระนาบ  รูปทรง  ปริมาตร  สี  พื้นผิวที่ว่าง  มวล  โครงสร้าง  และอื่น ๆ  มาจัดให้เกิด  ความสมดุล  ความเคลื่อนไหว  ความกลมกลืน  จุดเด่น ความขัดแย้ง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว  คุณค่า  จังหวะ  การซ้ำ  ลวดลาย  สัดส่วน  และอื่น ๆ  เพื่อความเข้าใจในเรื่องความงาม  และการรับรู้
Art composition of dot, line, plane, shadow, form, volume, color, texture, void, mass, structure, etc. to create balance, movement, harmony, dominance, contrast, unity, value, rhythm, pattern, proportion, etc. in order to comprehend  aesthetics and perception.      
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940