Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 101
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
Product Drawing
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำเครื่องมือเขียนแบบ  เส้น และความหมายของเส้น การเขียนตัวอักษร มาตรฐานสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบอุตสาหกรรม การเขียนภาพตามหลักเรขาคณิต มาตราส่วนและการแสดงมิติ การเขียนภาพช่วย การเขียนรูปตัด  การฉายภาพแบบ orthographic ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การเขียนภาพการประกอบ การเขียนทัศนียภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การให้แสง เงาของภาพ
Introduction to drafting equipment, lines and meaning.  Alphabetical writing, standard symbols used in industrial design, geometric drawing, scales and dimension, auxiliary view drafting, cross-sectional view drafting, orthographic projection of various industrial products, assembly drawing, perspective drawing of industrial products, and shadow projection.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940