Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 131
เรขนิเทศขั้นพื้นฐาน
Basic Graphic Communication
3 (1-6-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การสื่อภาษาภาพและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ หลักการและเทคนิคของการออกแบบตัวอักษรและการจัดองค์ประกอบ จิตวิทยาของมนุษย์ในการอ่านและรับรู้งานออกแบบตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์กรและการจัดวางเครื่องหมายการค้าบนตัวผลิตภัณฑ์
Visual  language  and  creative  thinking.  Design  principles  and  techniques  for  typography and  composition.  Visual  perception  and  psychology  in  reading  and  cognition  of  typography. Symbol,  logo  and  trademark  design.  Corporate  identity  design  and  graphic  on  product.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940