Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 141
สิ่งทอขั้นพื้นฐาน
Basic Textiles
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติศาสตร์ของสิ่งทอทั่วไป สิ่งทอตามประเพณีของไทยในรูปแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตและลวดลายผ้าแบบท้องถิ่นอีสาน ส่วนประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยชนิดต่างๆสีย้อมและกรรมวิธีการย้อม    ฝึกปฏิบัติเทคนิคการย้อมมัดย้อมและถักทอขั้นพื้นฐาน
History  of  textiles,  traditional  Thai  textiles  and  production  processesand  patterns  of  traditional  Esan  textiles.  Composition  and  physical  characteristic  of yarns.  Dyes  and  dying process. Basic  practice  on  dying,  tie-dye  and  basic  weavingtechniques.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940