Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 202
วัสดุและกระบวนการผลิต
Materials and Production Processes
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติวัสดุและกรรมวิธีการผลิตสำหรับหัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย วัสดุและเทคนิคการผลิตแบบอีสานและในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สนองตอบในด้านความงาม ประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรงคงทน เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต ระบบมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทัศนศึกษา
Basic knowledge regarding qualities of materials and production processes in Thai craft industry, small and medium enterprises, materials and production techniques used in Esan and other regions of Thailand, proper use of different materials and processes in product design for beauty, utility, and durability, and new technology about materials and production processes and standard system in small and medium industrial work. Site-seeing.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940