Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 204
ศิลปะและหัตถกรรมไทย
Thai Arts and Crafts
2 (2-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดจากศิลปะและหัตถกรรมไทยแต่ละยุค( ทวารวดี  ศรีวิชัย  สุโขทัย  อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงปัจจุบัน) อิทธิพลของวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์การเชื่อมต่อระหว่างศิลปะและหัตถกรรมไทยในแต่ละยุคเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยสมัยปัจจุบัน  ทัศนศึกษางานศิลปะและหัตถกรรมไทย 
A  comparative  study  of  the  Thai  arts  and  crafts  movement ; significant  changes  as  effected  by  cultural  and  environmental  disparities , field  trip  of  Thai  arts  and  crafts.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940