Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 211
การออกแบบทางอุตสาหกรรม 1
Industrial Design I
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและกระบวนการพื้นฐาน ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ เน้นการออกแบบโดยใช้ทฤษฎีการออกแบบ  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเทคนิคกลไก โดยวิธีการทำแบบร่าง และนำเสนอผลงานการออกแบบขั้นสุดท้าย
Basic  principle  and  process  of  industrial design. The  development  of  design  conceptualization.  Focusing  on  design  using  a  combination  of  design  Principle.  Product  designs  are  non-mechanical  presented  using  sketch  design  and  final  design  result  presentation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 101 หรือ 801106
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การสร้างแนวคิดพื้นฐานและกรรมวิธีในการออกแบบ 2 12
    2. อิทธิพลขององค์ประกอบทัศนศิลป์ต่อผลิตภัณฑ์ 2 12
    3. ออกแบบโดยวิธีทำแบบร่างและแก้ไขแบบร่าง 4 24
    4. การออกแบบโดยการสร้างหุ่นจำลองสามมิติ 4 24
    5. การนำเสนอและวิจารณ์ผลงานออกแบบ 3 18
 
รวม
15 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940