Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 232
การออกแบบสิ่งพิมพ์
Publishing Design
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบสิ่งพิมพ์ และการจัดหน้ากระดาษ หลักการและกระบวนการออกแบบรูปเล่มหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์  ระบบการพิมพ์
Printing  design  and  layout  design.  Design  principles  and  processes  of  design  on  book,  magazine,  newspaper,  leaflet,  brochure,  poster and  a  printing process. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 131
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940