Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 242
การทอผ้า
Weaving Textiles
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้าง ลวดลายการทอและเทคนิคการทอขั้นสูง ฝึกปฏิบัติการใช้กี่ทอผ้าและการประยุกต์การทอแบบอีสานเพื่อนำมาใช้ในงานการออกแบบ  การออกแบบสิ่งทอเพื่อการใช้งานสำหรับการตกแต่งภายใน เครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์
Structures,  patterns  and  advance  weaving  techniques.  Practice  loom
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 141
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940