Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 251
เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน
Basic Ceramics
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติเครื่องปั้นดินเผา วัตถุดิบ วัสดุในการทำเครื่องปั้นดินเผา  การผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของอีสาน  หลักการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา  การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือ  การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยแป้นหมุน วิธีการออกแบบและการตกแต่งชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา
Historical  study  of  ceramics , raw  materials  used  for  ceramics  and  the production  of  primitive  Esan  ceramics . Principle  of  ceramic  design  focusing  on  design  and  practice  in  hand – building  ,  throwing  methods  and  ceramic  decorating.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940