Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 261
การออกแบบเครื่องเรือนขั้นพื้นฐาน
Basic Furniture Design
3 (1-6-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการของการออกแบบเครื่องเรือน และการปฏิบัติวิชาชีพนักออกแบบเครื่องเรือน วิวัฒนาการการออกแบบเครื่องเรือนและการจัดเครื่องเรือน เครื่องเรือนตะวันตก เครื่องเรือนตะวันออก  เครื่องเรือนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม พัฒนาการแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ฝึกการออกแบบเครื่องเรือนประเภทต่างๆสำหรับอาคารพักอาศัย
Fundamentals of furniture design and practices on the work as a furniture designer. Development in furniture design and furniture arrangement from western style furniture, eastern style furniture, furniture in industrial revolution period, and development of concepts in contemporary furniture design.  Practices in various household furniture design.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940