Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 262
การออกแบบเครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย
Furniture Design for Household
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิด และพัฒนาการของการจัดวางเครื่องเรือนให้พอดีกับพื้นที่ว่างภายในอาคาร สัดส่วนทางกายภาพของมนุษย์ กับขนาด หน้าที่ของเครื่องเรือน กิจกรรม การสัญจรและพื้นที่การใช้งาน เครื่องเรือนท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของเครื่องเรือนท้องถิ่น การออกแบบและจัดวางเครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย
Concepts and development in furniture arrangement to fit with interior space, human scale, furniture function, activities, circulation, and functional space.  Local furniture and the identities of local furniture, furniture design and furniture arrangement for household.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 261
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940