Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 302
การเขียนภาพหุ่นมนุษย์และสัตว์
Illustration of Human and Animal Figures
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กายวิภาคของมนุษย์ และสัตว์ในอิริยาบถต่าง ๆ การฝึกเขียนแสดงกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์ในอิริยาบถต่าง ๆกัน ด้วยเทคนิค และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดินสอ  ดินสอถ่านหมึก สีน้ำ การใช้กายวิภาคของมนุษย์ในการออกแบบทางอุตสาหกรรม
Basic knowledge of human and animal anatomy in different postures.Practice on drawing illustrations of  human and animal anatomy in different postures using various techniques and tools such as pencil, rayon, ink, and water color.  An application of human anatomy in industrial design.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940