Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 303
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Computer Application in Industrial Design
3 (2-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ และสร้างวัตถุ 2 และ 3 มิติ เช่น AutoCAD และ 3Dstudio Max
Practise  on   computer  programming  for  design  and  creating  structure  for  2D  and  3D  objects such  as  AutoCAD  and  3Dstudio Max.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 203
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940