Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 311
การออกแบบทางอุตสาหกรรม 3
Industrial Design III
4 (2-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหา นำจิตวิทยาผู้บริโภคมาใช้เป็นปัจจัยในการออกแบบ พัฒนาแบบร่าง นำเสนอผลงานการออกแบบด้วยการเขียนแบบเพื่อการผลิต และการทำหุ่นจำลองหรือชิ้นงานต้นแบบ ฝึกออกแบบสินค้าอุปโภคสำหรับใช้ในครัวเรือนหรือสำนักงานที่มีส่วนประกอบซับซ้อน
Data  analysis  of  a  product  to  be  designed.  Problem  analysis  for  problem  solving.  Using  consumer  psychology  as  a  design  factor.  Development  of  sketch-design.  Design  presentation  by  using  manufacturing  drawing  and  model  or  prototype  production.  Design  practice on  household  or office  products  that  contains  complex  working  parts.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 212
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940