Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 322
การออกแบบเครื่องประดับอีสาน
Esan Ornament Design
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประวัติ  กรรมวิธีการผลิตและลวดลายเครื่องประดับอีสาน  ฝึกการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับอีสานในเชิงผลิตภัณฑ์จำนวนมาก การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  และทัศนศึกษาแหล่งผลิตเครื่องประดับอีสาน
History , production  processes , patterns  of  Esan  ornaments , practice in designing  and  development  of  various  Esan  ornaments  in  mass – production , field  trip  toEsan  ornament  production  sites.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940