Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 333
การพิมพ์ทางการออกแบบทางอุตสาหกรรม
Printing in Industrial Design
3 (1-6-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและกรรมวิธีการพิมพ์ด้วยมือ การพิมพ์พื้นฐานด้วยกระดาษ ไม้ แผ่นโลหะ และการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น พัฒนาวิธีการพิมพ์พื้นฐานเพื่อใช้ประกอบร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Basic  principle  and  process  of  hand  printing.  Basic  printings  with  paper,  wood,  metal  sheets and  application  of   local  materials.  Development  of  the  basic  printing  methods  in  combination  with  industrial  designs.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940