Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 341
การพิมพ์ผ้า
Printing Textiles
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบตกแต่งผิวผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์และเขียนผ้าแบบต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ด้วยแม่แบบ พิมพ์สกรีนด้วยสีและสารเคมีชนิดต่างๆ  การออกแบบผ้าพิมพ์เพื่อการใช้งานสำหรับการตกแต่งภายใน เครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์
Surface  design  by   using  painting  and  printing  techniques  on  fabric.  Practice  on  block  printing, stencil  and  screen  printing  with  dyes  and  chemical  substance.  Printing  textile  design  for  interior  decorations, apparels  and  products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 141
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940