Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 342
สิ่งทอเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Textiles
4 (2-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบสิ่งทอขั้นพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม เทคนิคการย้อมสีเส้นใย การพิมพ์และการตกแต่งสิ่งทอ ทัศนศึกษาโรงงานผลิตสิ่งทอและที่เกี่ยวข้อง
Basic  textile  design  for  industry.  Dying,  printing  and  finishing  techniques  in  industry.  Field  trip  to  textile  and  related  industry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 341
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940