Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 351
เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา
Ceramics Kilns
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้าง  อุปกรณ์ประกอบเตาเผา ละทางเดินลมร้อนของเตาเผาชนิดต่าง ๆ  เทคนิคการเผา เตาเผาชนิดต่าง ๆ เน้นเตาพื้นบ้านของไทย  ทัศนศึกษาการเผาเตาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นอีสาน
Structure,  accessories  and  draft  of  kilns,  firing  techniques,  focusing  on  local  Thai  kiln, Field  trip  to  firing  local  Esan  kilns.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 251
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940