Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 352
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Ceramic Design
4 (2-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบอุตสาหกรรม  การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  ทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา
Production  processes  of  industrial  ceramics , industrial  ceramics  product  design , field  trip  to  ceramic  production  industries.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 251
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940