Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 361
การออกแบบเครื่องเรือนสำหรับอาคารสาธารณะ
Furniture Design for Public Settings
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การเลือกใช้วัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุกับงานเครื่องเรือน การออกแบบและจัดวางเครื่องเรือนสำหรับอาคารสาธารณะ การทำหุ่นจำลอง  การดูงานนอกสถานที่
Selection of material and quality of material in furniture work.  Furniture design and furniture arrangement for public settings, model making, and site-seeing.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 261
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940