Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 362
การออกแบบเครื่องเรือนเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Furniture Design
4 (2-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เครื่องเรือนถอดประกอบ เครื่องเรือนซ้อนชั้นและ สตรีทเฟอร์นิเจอร์ ปฏิบัติการทำหุ่นจำลอง และเขียนแบบเท่าของจริง การผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ และทดสอบมาตรฐานเครื่องเรือน การดูงานนอกสถานที่
Knock down furniture stacking furniture and Street Furniture.  Practices on model making and actual size drawing.  Industrial processes of furniture production and furniture design, quality control, and furniture standardized testing.  Industry visit.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 261
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940