Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 371
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางอุตสาหกรรม
Laws Concerning Industrial Design
2 (2-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา พ...  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการจดทะเบียนพาณิชย์และการค้า กฎหมายแรงงาน
Related  law  as  constraint  in  the  design  and  construction  process.  Regulation  of  statutory  authorities  which  affect  the  industrial  design ,  registered  property  rights  such  as  trademark , patent  and  copyright   and  property  right  registration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940