Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 373
การอนุรักษ์ศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่นอีสาน
Esan Art and Crafs Preservation
3 (2-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของการอนุรักษ์  และวิธีอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่น  การนำเสนอโครงการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นอีสาน  การจัดทำแผนงานอนุรักษ์  และการปฏิบัติการภาคสนาม
Definition  of  preservation  and  processes  Esan  art  and  crafts  preservation.  Esan  art  and  crafts  preservation  projects  presentation,  preservation  planning  and  field  work.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940