Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 374
การออกแบบอย่างยั่งยืน
Sustainable Design
3 (2-3-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พัฒนาการของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่สัมพันธ์กับความคิดเห็นและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน ระบบความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปรใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาการออกแบบเพื่อทำสังคมและระบบนิเวศน์วิทยาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
The  development  of  man’s  artificial  environment  relating  to  ideas  and  technology  in  the  production  of  typical  items.  Belief, and relationship between human being and the environment. Modification of local technology,  materials and processes, which are folklore wisdoms. Design development as durable improvement in social and natural resource.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940