Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 401
วิธีการวิจัยทางการออกแบบทางอุตสาหกรรม
Research Methods in Industrial Design
2 (2-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การอ้างอิงงานวิจัย การวิเคราะห์และประเมินเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม การเลือกใช้ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประเมินผลและนำผลงานวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Research  methodology  and  process.  Information  collection  analysis  and  evaluation. Research  reference  for  industrial  design.  Choosing  between  quantitative  and  qualitative  research methods.  Evaluation  and  application  of  research  result  for  provement  of  design  process  and industrial  products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940