Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 411
การออกแบบทางอุตสาหกรรม 5
Industrial Design V
5 (2-9-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    5 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 9 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งในแง่เทคนิคในการทำงานและประโยชน์ใช้สอย การแก้ปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์และของกระบวนการผลิต ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและด้านสังคม ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน ทำต้นแบบเหมือนจริงเพื่อทดสอบการใช้งาน
Design  products  with  more  complexity  in  both  operating  techniques  and  functions.  Problem solving  on  the  product  itself  and  its  production  process.  Product’s  effects  on  the  environment  physically  and socially.  Teamwork  training  on  product  design  that  affects  the  public.  Create  a  design  prototype  for functional  testing.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 312
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940