Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 431
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เฉพาะกรณี
Individual Package Design
4 (2-3-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ใช้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกลวิธีขยายส่วนแบ่งทางการตลาด  ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ผลิต
Design  development  to  update  packaging.  Using  packaging  design  to  extend  market  share,  Economic  possibility,  packaging  design  for  corporate  identity  and  positive  image  for product  manufacture.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 231
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940