Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 441
สิ่งทอเฉพาะกรณี
Individual Textiles
4 (2-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบสิ่งทอเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคนิคสิ่งทอเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อตลาดของผู้บริโภค การออกแบบสิ่งทอเฉพาะเรื่อง
Commercial textile design. Development of  techniques and production processes in industry. Applied textile techniques for product design according to target market. Special topics and individual study.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 342
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940