Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 461
การออกแบบเครื่องเรือนเฉพาะกรณี
Individual Furniture Design
4 (2-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การประมาณราคา  การออกแบบเครื่องเรือนเฉพาะกรณี เช่น เครื่องเรือนสำหรับเด็ก โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ โรงแรม โรงละคร  ฝึกการออกแบบเครื่องเรือนเฉพาะกรณี  และทำหุ่นจำลองเท่าจริง
Cost estimation, specific furniture design for example furniture design for kids, hospital, museum, hotel, theatre.  Practices on  individual furniture design and actual size model making.

Cost estimation, specific furniture design for example furniture design for kids, hospital, museum, hotel, theatre.  Practices on  individual furniture design and actual size model making.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 262 หรือ 805 361 หรือ 805 362
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940