Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 491
สัมมนาทางการออกแบบทางอุตสาหกรรม 1
Seminar in Industrial Design I
1 (1-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
งานออกแบบร่วมสมัยที่น่าสนใจ จากอุตสาหกรรมท้องถิ่น และ งานหัตถกึ่งอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มและสถานการณ์ของตลาด โดยพิจารณาถึงความคิดรวบยอด  แนวทางการออกแบบ  และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นหลัก  การให้ความเห็นข้อเด่นและข้อด้อยของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สร้างความคิดเห็นสำหรับพัฒนางานออกแบบ
Interesting  contemporary  designs  from local  industrial  products and  handmade semi-industrial  products  including  market trend and situation, design concept, trend  and  appropriate  technology.  Positive  and  negative  comment  on  product  designs  and   create  design  development  ideas.   
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940