Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
805 492
สัมมนาทางการออกแบบทางอุตสาหกรรม 2
Seminar in Industrial Design II
2 (2-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
งานออกแบบร่วมสมัยที่น่าสนใจ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและปานกลาง(SME)  เทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวโน้มและสถานการณ์ของตลาดผลิต ความคิดรวบยอด  แนวคิดการออกแบบ  แนวโน้ม เทคโนโลยีที่เหมาะสม เสนอความคิดเห็นในข้อเด่นและข้อด้อยของงานออกแบบผลิตภัณฑ์  สร้างความคิดเห็นสำหรับพัฒนางานออกแบบ
Interesting  contemporary  designs  from small and medium  industrial  products(SME),  modern technology  including  market trend and situation.  Design concept, trend  and  appropriate  technology.  Positive  and  negative  comment  on  product  designs  and   create  design  development  ideas.   
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 805 491
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940